Watak Lan Gunane Tembang Macapat

Written By Pak Daryono S.S on Sunday, December 2, 2012 | 11:07 AM

 Tembang Macapat Kang cacah 11 iku nduweni watak lan gunane dewe-dewe :
WATAK SAHA GINANIPUN SEKAR MACAPAT
Nama Sekar
Watak
Ginanipun
Mijil
asih, prihatin, pangajab
mulang tiyang ingkang nembe prihatin
Kinanthi
seneng, asih, kasmaran
mituturi, pratelan tresna, mulang
Sinom
ethes, prasaja
piwulang, wewarah
Asmaradana
tresna, sedhih, sengsem
nggambaraken kakesitan, mulang, tresna
Dhandhanggula
luwes, gumbira, endhah
mahyakaken tresna, sedhih nandhang tresna, mbuka sekar/ srat, mahyaaken kahanan menapa kemawon cocok
Maskumambang
nelangsa, ngeres-eresi, sedhih
mahyakaken raos panalangsa
Durma
keras, nepsu, semangat
nggambaraken tiyang nepsu, perang
Pangkur
sereng, nepsu, gandrung
pitutur radi srengen, gandrung
Pocung
sembrana, parikena, lucu
cangkriman, crita lucu, guyon
Gambuh
sumanak, sumadulur
mulang, pitutur
Megatruh
prihatin, getun, keduwung, sedhih
cariyos ingkang sedhih, getun
Balabak
sembrana, saenake, lucu
guyonan sakepenake, sembrana
Wirangwong
wibawa
mahyakaken keagungan, kaendahan, piwulang
Girisa
gagah, wibawa, wanti-wanti
piwulang, kasepuhan
Jurudemung
kenes (genit)
mancing brahi

Anda sedang membaca artikel tentang Watak Lan Gunane Tembang Macapat dan anda bisa menemukan artikel Watak Lan Gunane Tembang Macapat ini dengan url http://carajawa.blogspot.com/2012/12/watak-lan-gunane-tembang-macapat.html, silahkan anda sebar luaskannya atau copy paste jika artikel Watak Lan Gunane Tembang Macapat ini bermanfaat bagi anda dan teman-teman, mohon sertakan link Watak Lan Gunane Tembang Macapat sebagai sumbernya.
Posted by: Daryono sarjana sastra Daryono sarjana sastra, Updated at: 11:07 AM

1 komentar:

Post a Comment